۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
ENGLISH
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
1397/02/18 دكتر نوبخت: براي دست يابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده است.
دكتر نوبخت: براي دست يابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده است.
سي و پنجمين جلسه ستاد راهبردي و مديريت اقتصاد مقاومتي استان اصفهان روز سه شنبه مورخ 1397/2/18 با حضور دكتر نوبخت معاون محترم رياست جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و به رياست دكتر مهرعليزاده استاندار اصفهان در محل استانداري برگزار شد.

     در ابتداي جلسه كه با حضور مديران دستگاه هاي اجرايي، فرمانداران، ارشدهاي نظامي و نمايندگان بخش خصوصي استان تشكيل گرديد، دكتر نعمت الله اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گزارش عملكرد سال 1396 ستاد را ارائه نمودند. بر اساس گزارش ارائه شده توسط دبير ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان و همكاران ايشان در سال گذشته، 9 جلسه ستاد و 14 جلسه كميته هاي زيرمجموعه ستاد تشكيل شده كه در آن ها ضمن بررسي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، محورهاي اصلي فعاليت دستگاه هاي اجرايي استان در چارچوب اين سياست ها مشخص، ابلاغ و همزمان ارزيابي شده است. در كنار سياست گذاري كلي، بررسي مشكلات طرح هاي سرمايه گذاري و واحدهاي توليدي بزرگ استان و اتخاذ راهكارهاي رفع مشكلات نيز در دستور كار ستاد بوده است. به گفته دكتر قاسمي مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي و مسئول دبيرخانه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان اصفهان تعداد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي مصوب در ستاد استان در سال هاي 1395 و 1396 به ترتيب 117 و 256 مورد بوده كه متوسط درصد پيشرفت فيزيكي پروژه هاي مصوب ستاد در اين سال ها 44/6 و 51 درصد بوده است. قاسمي عمده دلايل پايين بودن پيشرفت فيزيكي برخي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي را عدم تخصيص يا تخصيص كم اعتبارات، تخصيص غيرنقدي (اسناد خزانه) و عدم رغبت پيمانكاران به دريافت اين اسناد عنوان نمود.

     تلاش در جهت كاهش نرخ بيكاري استان و نزديك كردن آن به متوسط كشوري، گزارش عملكرد و نيازهاي اجرايي و مالي طرح كارورزي و درخواست تفويض اختيار و تغيير رويكرد بانك ها در پرداخت تسهيلات اشتغال زا؛ رئوس گزارش اجمالي آقاي نيرومند مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي از وضعيت اشتغال و اقدامات صورت گرفته بر مبناي سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود كه در ادامه جلسه ارائه گرديد.

     سپس دكتر مهرعليزاده استاندار اصفهان با اشاره به ظرفيت هاي استان در بخش هاي مختلف اظهارداشت: «اصفهان از ابعاد مختلف نيروي انساني، سوابق دوران مبارزه و جهاد، فرهنگي، تاريخي، صنعتي و اقتصادي و مسائل اجتماعي و اعتقادي و بويژه در نوآوري و خلاقيت همواره سرآمد بوده است». وي با اشاره به مسائل خشكسالي در منطقه و استان، اضافه كرد: «اصفهان مي تواند در طرح هاي مربوط به مديريت منابع و مصارف آب به عنوان يك الگو در كشور مطرح شود». رئيس ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان اصفهان با بيان اين كه فعاليت هاي شهرك‌هاي علمي و فناوري استان بي بديل است و اصفهان دربخش گردشگري سرآمد همه ي استان ها است، تاكيد كرد: «اصفهان آمادگي اجراي طرح هاي پايلوت در هر برنامه توسعه اي و در هر زمينه اي را دارد كه مي تواند اين طرح ها از اصفهان آغاز و به ديگر استان ها تسري يابد». مهرعليزاده سه اولويت اساسي استان براي رفع مشكلات را آب، محيط زيست و اشتغال خواند و با تشريح اقدامات صورت گرفته تصريح كرد: «با همت مديران استان و ابتكار عمل دولت و حمايت ويژه رئيس جمهور از ايده سازگاري با كم آبي و تشكيل اين كارگروه، به جاي پيدا كردن منابع جديد آب، نحوه مصرف و توزيع آب در بخش هاي مختلف مديريت خواهد شد».  رئيس شوراي حفاظت از منابع آب استان اصفهان در اين زمينه ادامه داد «در مديريت مصرف در بخش صنعت با برنامه‌ريزي روي صرفه جويي در مصرف آب، استفاده از پساب شهرستان هاي اطراف كارخانه هاي ذوب آهن و فولاد مباركه براي تامين آب اين واحدها مورد توجه قرار گرفته و براي آبياري باغات نيز استفاد از تانكر براي آبياري به منظور حفظ درختان در نظر گرفته شده است». مهرعليزاده به اقدامات صورت گرفته در بخش اشتغال اشاره كرد و افزود: «بخشي از بيكاري به دليل بروكراسي پيچيده ي موجود در استان بود كه تاحدودي بهبود يافته است». وي سرمايه گريزي را نيز ناشي از بروكراسي سنگين اداري برشمرد و افزود: «به دليل پايين بودن سقف اختيارات بانك ها در استان ها موانعي براي پرداخت تسهيلات ايجاد شده است كه بايد اين امر نيز مورد توجه قرار گيرد چرا كه اگر اختيارات بيشتري به مديران داده شود از پتانسيل ها و ظرفيت هاي استان بهتر استفاده خواهد شد». استانداراصفهان خاطر نشان كرد: «عدم اعتماد به توان مديريتي و كارشناسي استان ها باعث كندي در روند فعاليت ها خواهد شد و همچنين مديران را به سمت وابستگي به منابع ريالي و بانك مركزي سوق مي دهد و در اين راستا بايد با تفويض اختيارات، جهت گيري ها تغيير نمايد».

     در ادامه جلسه دكتر محمد باقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند اجراي سند چشم انداز 1404 و برنامه هاي كشور براي رسيدن به اهداف اين چشم انداز، اظهار داشت: «در چشم انداز 20 ساله كشور بايد ايران قدرت اول منطقه اي و در جايگاه اول علم و فناوري قرار گيرد و براي رسيدن به اين هدف 4 برنامه 5 ساله تدوين شد اما دو برنامه 5 ساله نخست موفق نبود چرا كه به رشدي كه پيش بيني مي شد، نرسيد. نوبخت با بيان اين كه برنامه ششم توسعه با رعايت سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تدوين گرديد؛ ادامه داد: «در اين برنامه رشد اقتصادي 8 درصد تعيين شده است كه اين رشد سرمايه گذاري نيازمند 770 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري سالانه است كه نتيجه ي آن در توليد ملي و اشتغال مشاهده خواهد شد». سخنگوي دولت با بيان اينكه سرمايه گذاري از دو مسير پيگيري خواهد شد، تصريح كرد: «نظام بانكي در سال قبل 18500 ميليارد تومان براي 26 هزار بنگاه كوچك و متوسط تسهيلات اعطاء كرده است كه اين ميزان در سال جديد به 73400 ميليارد تومان خواهد رسيد كه بخشي از آن توسط بانك ها، بخشي توسط دولت به ميزان 17300 ميليارد تومان و بخشي نيز توسط صندوق توسعه ملي تامين خواهد شد». معاون رئيس جمهور با بيان اين كه بخشي از اين اعتبارات در بخش مسكن تزريق خواهد شد، افزود: «در اين راستا بازسازي 100 هزار واحد مسكن فرسوده در بافت فرسوده شهرها آغاز خواهد شد و استان اصفهان بايد از اين ظرفيت ايجاد شده حداكثر استفاده را داشته باشد». وي ادامه داد: «در سال گذشته دولت نيز 42500 ميليارد تومان از رديف طرح هاي تملك دارايي و سرمايه اي و 1200 ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني پرداخت كرد، همچنين صندوق توسعه ملي 6700 ميليارد تومان پول براي احياي 550 هزار هكتار از اراضي خوزستان، دشت سيستان و ايلام و مهار آب هاي مرزي در اختيار دولت قرار داد». عضو شوراي اقتصاد با اشاره به اين كه سال گذشته رشد اقتصادي كشور با نفت 4/4 درصد و بدون نفت7/4 درصد شد، تصريح كرد: «صندوق بين المللي پول اين ارقام را تاييد كرده است». رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين كه بر اساس گزارش مركز آمار ايران، سال گذشته 797 هزار نفر جوياي كار وارد بازار كار شدند كه براي 790 هزار نفر اشتغال ايجاد شد، افزود: «هفت هزار نفر به جمع بيكاران كشور اضافه شد، با اين وجود نرخ رشد بيكاري را از 4/12 درصد به 1/12 درصد كاهش يافته است». عضو تيم اقتصادي دولت با بيان اين كه با اجراي برنامه هاي دولت و ارائه ي تسهيلات، 240 هزار فرصت شغلي در بخش‌هاي نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري، گردشگري و كشاورزي ايجاد خواهد شد، تاكيد كرد: «رشد هشت درصدي اقتصاد كشور با روش هاي سنتي حاصل نمي شود و بايد از روش هاي دانش بنيان استفاده كنيم و با دقت بسيار منابع و پول را در كشور توزيع كنيم و البته نمي‌خواهيم پول‌پاشي كنيم چرا ‌كه قبلا اين كار انجام شد و به شكست انجاميد». وي در پايان اظهارداشت: «استاندار اصفهان مديري ملي است و اين استان زمينه هاي داشتن مديراني ملي را دارد و بايد بتواند از ظرفيت هاي ايجاد شده در زمينه هاي مختلف از جمله ايجاد اشتغال استفاده كند چرا كه نرخ بيكاري اين استان زيبنده ي اصفهان نيست». ايشان فرصت هاي ايجاد شده در قانون بودجه سال 1397 را براي استان اصفهان يك غنيمت شمرده و ابراز اميدواري كرد ظرف شش ماه آينده مديران استان بتوانند بهترين بهره برداري را از فرصت ها داشته باشند. 

تعداد بازدید: 82
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal