۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
ENGLISH
معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني
قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات

تاريخ: 1/3/1384

شماره: 34282/101

شماره: 34282/101

3/1384

دستورالعمل اجرايي ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

(موضوع قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات)

ماده 1ـ تعاريف

1-1- فعاليت: منظور از فعاليت يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا شده، كميت‌پذير بوده و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات هزينه تأمين مي‌شود نظير:

تعليم و تربيت دانش‌آموز (نفر) صدور شناسنامه (جلد)، نگهداري راهها، راه‌آهن و بنادر (كيلومتر)، انجام امور اداري و مالي (واحد)

1-2- قيمت تمام شده: به هزينه‌هايي اطلاق مي‌شود كه براي انجام هر واحد فعاليت و يا مجموعه‌اي از فعاليتهاي مشابه صرف مي‌شود.

1-3- احصاء: احصاء يعني شناسايي فعاليتها

1-4- دستگاه اجرايي: كليه دستگاه‌هاي موضوع بند(11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه بنحوي از بودجه عمومي منتفع مي‌شوند و همچنين مستلزم ذكر يا تصريح نام هستند.

1-5- برنامه توسعه: در اين دستورالعمل منظور از برنامه توسعه، برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است.

1-6- اعطاء‌ اختيارات طرفين:‌ منظور اين است كه دستگاه اجرايي طبق قوانين و مقررات مربوط مجاز به اعطاي اختيارات لازم به واحد مجري بوده و واحد مجري بتواند از اختيارات اعطاء شده بنحو مطلوب در جهت اجراي مؤثر تصويب‌نامه‌هاي قيمت تمام شده استفاده نمايد.

1-7- جابجايي فصول:‌ در اين دستورالعمل منظور از جابجايي فصول، جابجايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي است. اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در چهارچوب بودجه سنواتي در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي گرفته مي‌شود.

1-8- مابه التفاوت قبلي: در اين دستورالعمل منظور از مابه‌التفاوت قبلي، تفاضل بين قيمت تمام شده مورد توافق در موافقتنامه مبادله شده با مدير واحد مجري (اعتبارات مصوب) و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا خدمت در همان سال.

1-9- حساب واحد مجري:‌ حسابي است كه براي واحدهاي مجري كه داراي استقلال مديريتي، اداري و مالي افتتاح گرديده و به اين وسيله انجام كليه امورات دخل و خرج و عمليات حسابداري با دستور مدير واحد مجري انجام مي‌گيرد.

ضمناً اين حساب دوامضايي خواهد بود كه نفر اول مدير واحد مجري و نفر دوم با پيشنهاد مدير واحدمجري و تأييد ذيحساب مي‌باشد.

1-10- واحد مجري: دايره، اداره، اداره كل و ... دستگاه اجرايي، كه تمام فعاليت‌ها و خدمات آن به روش قيمت تمام شده انجام مي‌گيرد.

1-11- واحد ناظر:‌ طرف توافق با واحد مجري است كه حق نظارت بر امور احاله‌شده به مديريت واحد مجري را دارد.

1-12- هزينه: عبارت است پرداخت‌هايي كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد، تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

1-13- دوره مالي:‌ دوره‌اي است كه با اجراي توافقنامه شروع و با خاتمه مدت آن، پايان مي‌پذيرد.

ماده 2ـ احصاء فعاليت‌ها و خدمات

الف _ دستگاههاي اجرايي موظفند در طول سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، سالانه حداقل بيست درصد (20%) از فعاليت‌ها و خدمات خود را با توجه به موارد ذيل احصاء نموده و به روش قيمت تمام شده انجام دهند؛ بنحوي كه تا پايان برنامه آن دسته از فعاليت‌ها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند به روش مزبور انجام گيرند.

1- سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه، اولويت با فعاليت‌ها و خدمات كمي‌پذير، رو به مردم و كليدي است كه در طول دو سال اول برنامه در محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات هزينه‌هاي بالاسري و غير مستقيم عمل نمي‌شود.

2- سال سوم برنامه چهارم توسعه، هزينه‌هاي بالاسري و غير مستقيم در محاسبات حداقل براي كار واحد مجري عمل شود.

3- سال چهارم و پنجم برنامه چهارم توسعه، هزينه‌هاي بالاسري و غير مستقيم براي هر كدام از فعاليت‌ها و خدمات محاسبه شود.

تبصره 1: سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه ضمن در نظر گرفتن بند 1 اين ماده، وظايف اصلي دستگا‌ه‌هاي اجرايي بايستي مبناي اساسي اولويت‌بندي فعاليت‌ها و خدمات باشد.

مثال:‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – فعاليت‌ها و خدمات (واحدهاي) بهداشتي و درماني،

وزارت آموزش و پرورش – فعاليت‌ها و خدمات آموزشي و پرورشي (مدارس، كانون‌هاي تربيتي، فرهنگي)

تبصره 2: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هرساله درصدهاي مذكور در اين دستورالعمل را در بخشنامه بودجه و ضوابط اجرايي آن منظور نموده و ساز و كار اجرايي آن را در مبادله موافقتنامه و يا از طريق ساير ابزارهاي قانوني فراهم نمايد.

تبصره3: درصدهاي ياد شده در بندهاي مذكور حجم فعاليتها و خدمات را بيان مي‌كند و صرفاً اعتبار يا هزينه‌هاي مورد عمل و يا مورد نظر نمي‌باشد.

ب ـ تأييد فعاليت‌ها و خدمات احصاء شده پس از دستيابي دستگاههاي ستادي و استاني به اصول كلي و مورد توافق براي مبادله موافقتنامه ، در سطح ستادي (ملي) بعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در سطح استان بعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان است.

تبصره : آخرين مهلت اعلام توافق (برش استاني ) بين دستگاههاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد درخصوص فعاليت‌ها و خدمات قابل ارايه به روش قيمت تمام شده به منظور تأييد براي سال بعد، بايستي تا پايان بهمن‌ماه سال قبل به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان اعلام ‌گردد.

ج_ ضروري است انجام فعاليت‌ها و ارائه خدمات در قالب توافقنامه‌اي كه بين دستگاه اجرايي و واحد مجري منعقد مي‌شود صورت گيرد.

ماده 3ـ نحوه و روش محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات بايستي در سطح ملي به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در سطح استان به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان برسد.

ماده 4ـ مدير واحد مجري حداكثر مي‌تواند 20% از نيروي انساني واحد خود را كه مورد نياز نمي‌باشد به عنوان مازاد در اختيار دستگاه مادر قرار دهد.

تبصره 1: تعداد نيروي انساني مور نياز براي انجام فعاليت‌ مشخص شده بر اساس تعداد پست‌هاي سازماني اشغال شده مي‌باشد و كاهش بيست‌درصدي نيروها نيز از ميان نيروهاي ياد شده صورت مي‌گيرد.

تبصره 2: نيروهاي مازاد واحد مجري كه از طرف دستگاه‌ مربوط نيز غير كارآمد تشخيص داده مي‌شود طبق مقررات نسبت به تعيين تكليف آنها اقدام شود.

ماده 5 - دستگاه‌هاي اجرايي، قبل از بكارگيري نيروهاي مازاد واحدهاي مجري قيمت تمام شده در ساير واحدها مجاز به استخدام نيروهاي انساني جديد اعم از رسمي و پيماني نمي‌باشند.

ماده 6- مبناي محاسبه قيمت تمام شده، احكام قانوني و موارد ذيل مي‌باشد:

الف) سال اول و دوم برنامه توسعه

الف- 1- هزينه‌هاي پرسنلي (حقوق و دستمزد مستقيم):

1_1_ محاسبه حقوق و مزاياي قابل پرداخت پرسنلي كه بطور مستقيم در انجام يك فعاليت و ارائه يك خدمت و يا انجام مجموعه فعاليتها و خدمات يك واحد شركت دارند.

1_2_ پس از امضاي توافقنامه، مدير واحد مجري نمي‌تواند نيرو يا نيروهاي توافق شده را اخراج يا در اختيار دستگاه قرار دهد (نمي‌تواند نيرويي را مازاد اعلام نمايد) مگر در صورت بروز تخلف، كه براساس مقررات مربوط با آنها رفتار خواهد شد.

1_3_ در صورتيكه نيروي انساني واحد مجري به دلايلي از جمله مريضي، فوت، بازخريدي، اخراج و ... از واحد مجري منفك شوند مدير واحد مجري مي‌تواند به ازاي نيروهاي ياد شده از طريق دستگاه ذيربط فرد جايگزين درخواست نموده و به كار گيرد.

1_4_ مدير واحد مجري مي‌تواند به ازاي نيروي انساني كه مازاد اعلام مي‌شود، بمنظور ارائه خدمات با كيفيت تعهد شده نسبت به خريد خدمت فعاليت يا خدمات به روش‌هاي پيش‌بيني شده در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه اجرايي موضوع تصويبنامه شماره 31426/ت26977ه‍ مورخ 1/7/1381 هيأت محترم وزيران اقدام نمايد مشروط بر اينكه هيچگونه تعهد استخدامي يا تعهدات قانوني ديگر با پرسنل ذيربط ايجاد نگردد.

1_5_ مدير واحد مجري نيز جزء كاركنان واحد مجري محسوب شده و مشمول تعداد نيروي انساني مورد نياز واحد مي‌شود.

1_6_ مبناي محاسبه در پرداخت‌ها، حقوق و مزاياي قانوني سال اجراي قيمت تمام شده در توافقنامه مي‌باشد.

1_7_ آن تعداد نيروي انساني كه پس از محاسبه قيمت تمام شده و تنظيم توافقنامه براساس درخواست مستخدم بازنشسته، بازخريد و انتقال يابند، اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي آن افراد براي واحد مجري جهت جبران ميزان ارايه خدمات و تأمين نياز از طريق خريد خدمت يا جبران خدمات افراد موجود در اختيار واحد مذكور باقي خواهد ماند.

1_8_ كليه افزايش‌هاي احتمالي قانوني براي كاركنان واحد مجري در توافقنامه پيش‌بيني شود و اين افزايش‌ها درخصوص آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي قميت تمام شده نيز تسري پيدا مي‌كند.الف ـ2ـ هزينه‌هاي مصرفي (مواد مستقيم):

1) ميزان هزينه ملزومات مصرفي، لوازم اداري، آب، برق، سوخت و ... كه براي انجام يك فعاليت يا واحدي كه در آنجا فعاليت‌هاي متعددي انجام مي‌گيرد تعيين مي‌شود.

تبصره: ميزان هزينه مصرفي حداكثر به ميزان هزينه انجام‌شده در سال قبل به اضافه نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

2) براي واحدهايي كه در يك ساختمان مشترك مستقر هستند آب، برق، سوخت و ... در محاسبه قيمت تمام‌شده منظور نمي‌گردد.

تبصره: از سال سوم برنامه توسعه به بعد موارد ياد شده در محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

الف ـ3ـ هزينه‌هاي تعمير و نگهداري:

هزينه‌هاي تعمير و نگهداري ساختمان، تأسيسات،‌ تجهيزات و ماشين‌آلات واحدي كه خدمات و فعاليت‌ها در آن انجام مي‌شود بر اساس توافق طرفين توافقنامه و در حد متعارف پيش‌بيني مي‌شود.

تبصره 1: در محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها در سال‌هاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه هزينه‌هاي بالاسري، سرمايه‌اي (اموال و دارايي)، پرسنلي (حقوق و دستمزد) غير مستقيم، مصرفي (مواد) غير مستقيم منظور نمي‌شوند.

تبصره 2: كليه امكانات، تجهيزات، ساختمان‌ها، تأسيسات و ماشين‌آلات (كالاهاي سرمايه‌اي بادوام) مانند سال‌هاي قبل، در طول سال‌هاي اول و دوم برنامه در اختيار مدير واحد مجري قرار مي‌گيرد و به ازاي آن هزينه‌اي محاسبه نمي‌گردد.

الف‌-4- نحوه محاسبه سرانه: در صورتي كه قيمت تمام‌شده مجموعه فعاليت‌هاي مشابه يك واحد به طريق فوق محاسبه و تعيين گردد، هزينه‌هاي محاسبه‌شده براي فعاليت‌هايي كه در يك واحد انجام مي‌گيرد بر تعداد خدمات ارايه شده تقسيم مي‌شود تا قيمت تمام‌شده هر واحد فعاليت تعيين شود. به عنوان مثال، جمع هزينه يك مدرسه با تعدادي مشخص دانش‌آموز بر همان تعداد دانش‌آموز تقسيم مي‌گردد، در غير اين صورت مجموع فعاليت‌هاي يك واحد مجري مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.

تذكر: در صورتي كه ميزان قيمت محاسبه‌شده فعاليت‌ها به طريق فوق در واحدهاي گوناگون (در يك شهرستان يا يك منطقه مشخص جغرافيايي و با كيفيت مشابه) متفاوت باشد به ترتيب ذيل اقدام مي‌شود.

1) واحدهايي كه هزينه آنها از متوسط هزينه‌ واحدهاي مشابه مستقر در يك منطقه بيشتر باشد، متوسط هزينه‌هاي منطقه‌اي ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

2) براي واحدهايي كه كمتر از متوسط، هزينه نموده‌اند مشروط بر آنكه كيفيت ارائه خدمات آنها افزايش يابد تا سطح متوسط قابل محاسبه مي‌باشد، در غير اين صورت همان قيمت تمام‌شده مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.

تبصره: در مواردي كه براي انجام خدمات و يا فعاليت‌ها، محاسبه تعداد استفاده‌كننده و يا تعداد خدمت ارائه‌شده قابل اندازه‌گيري و محاسبه دقيق نباشد، قيمت تمام‌شده واحد مجري ارائه‌دهنده خدمت ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

الف-5- سقف اعتباري مجاز: كليه محاسبات فوق نبايد از مجموعه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه كه در بودجه مصوب سالانه پيش‌بيني شده تجاوز كند.

تبصره1: قيمت تمام شده يك فعاليت يا خدمت در صورتي مي‌تواند از ساير موارد مشابه بيشتر باشد كه افزايش كيفيت آن در توافقنامه منظور شده باشد.

تبصره 2: دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در موافقتنامه انجام اقدامات غيرقابل پيش‌بيني كه در طول دوره توافقنامه، به واحد مجري تكليف مي‌شود را تصريح نموده و هزينه‌ انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمايند.

الف‌-6- استثنائات سال كاري: خدماتي كه توليد و ارايه آنها به سال مالي بعد موكول و باعث ايجاد تعهد مالي براي دستگاه مي‌شود، مي‌بايست قيمت تمام‌شده اينگونه خدمات محاسبه گرديده و در برآورد بودجه دستگاه منظور و در نيمه دوم سال به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان اعلام گردد مثـل: خدمات مراكز آموزشي و پرورشي

تبصره: در تنظيم و انعقاد توافقنامه مراكز آموزشي و پرورشي بايستي دوره مالي و دوره آموزشي منطبق بر هم باشند.ب) سال سوم، چهارم و پنجم برنامه چهارم توسعه

1- از سال سوم برنامه چهارم به بعد حداقل 20% از واحدهاي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قيمت تمام شده مي‌شوند و علاوه بر موارد پيش‌گفته ضروري است هزينه‌هاي پرسنلي (حقوق و دستمزد) غيرمستقيم، هزينه‌هاي مصرفي (مواد) غيرمستقيم، هزينه‌هاي بالاسري و هزينه‌هاي سرمايه‌اي حداقل براي كار واحد مجري محاسبه ‌گردد.

تبصره: دستگاه‌هايي كه در اجراي احكام و آيين‌نامه اجرايي ماده 138 و براساس بودجه‌ريزي عملياتي به صورت فراگير اقدام مي‌نمايند از اجراي احكام اين دستورالعمل معاف هستند.

ماده 7ـ در قيمت تمام‌شده فعاليت‌ها و خدمات در چهارچوب اين دستورالعمل، وظيفه، فعاليت و خدمتي به بخش غيردولتي واگذار نمي‌شود بلكه بين مدير واحد مجري و رئيس دستگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان توافقنامه منعقد مي‌شود و تمام اختيارات مديريتي، اداري، مالي، پرسنلي طبق قوانين و مقررات مربوط به مدير واحد مجري كه از كاركنان دستگاه يا ساير دستگاه‌هاي دولتي است واگذار مي‌گردد.

تبصره 1: واگذاري امور به مديران و عقد توافقنامه با آنها از مصاديق لايحه قانوني منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 ديماه 1337 نيست.

ماده 8_ استفاده از اوقات خارج از وقت موظفي و ظرفيت‌هاي بلا استفاده دستگاه با رعايت مقررات مربوط مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه :

1_ بر امكانات، تجهيزات، ابنيه،‌ محدثات و ... طبق تعهدات بعمل آمده در توافقنامه خسارت و آسيبي وارد نشود.

2_ منافع حاصله در جهت ارائه خدمات با كيفيت به متقاضيان خدمات (جبران خدمت) و تأمين رفاه


حال عوامل كاري، تجهيز و بهبود كليه امكانات در اختيار هزينه گردد.

ماده 9_ وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است برحسب اقتضا و درخواست دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به افتتاح حساب واحد مجري با امضاي مدير واحد مجري و نفر دوم با تأييد ذيحساب، با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.

ماده 10_ مدير واحد مجري موظف است با كاركنان واحدهاي ذيربط مطابق قوانين و مقررات جاري عمل نمايد.

ماده 11_ رييس دستگاه‌ اجرايي يا مقام ذيصلاح از طرف ايشان و مدير واحد مجري موظفند توافقنامه‌اي كه حاوي حداقل موارد و تعهدات مندرج در اين دستورالعمل و فرم توافقنامه مربوط باشد تنظيم و به امضاء برسانند و براساس اين توافقنامه عمل نمايند.

تبصره: فرم توافقنامه طراحي شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبناي عمل بوده و هرگونه تغيير در محتوي، حسب اقتضائات دستگاه اجرايي قابل انجام خواهد بود لكن تغييرات حاصله نبايد اصول اين فرم را خدشه‌دار كند.

ماده 12- اعتباراتي كه بر اساس توافقنامه منعقده به حساب واحد مجري واريز مي‌گردد كمك تلقي شده و در اجراي ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

تبصره: اينگونه اعتبارات از جابجايي اعتبارات هزينه‌اي (فصول و برنامه‌ها) حاصل مي‌شود و اين جابجايي بمنزله اصلاح موافقتنامه تلقي شده و نياز به مبادله اصلاحيه موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان ندارد.

ماده 13_ تعهدات مجري

13_1_ مسئول پاسخگويي و انجام هماهنگي‌هاي لازم در انجام خدمات توافق‌‌شده

13_2_ پذيرش انجام خدمات توافق‌شده بر اساس كميت و كيفيت تعيين‌شده از سوي دستگاه

13_3_ تعهد پرداخت كليه حقوق و مزاياي قانوني و استحقاقي كاركنان (به استثناي پاداش پايان خدمت و موارد يك نوبته) طبق قوانين و مقررات مربوط

13_4_ تعهد مبني بر ضمانت انجام صحيح مفاد توافقنامه

13_5_ تعهد هزينه‌كرد اعتبارات مربوط به واحد به منظور ارائه خدمات مورد انتظار دستگاه

13_6_ تعهد هزينه‌كرد اعتبارات حاصل از صرفه‌جويي در چهارچوب دستور‌رالعمل و ارايه گزارش حساب تفصيلي به دستگاه متبوع

13_7_ تعهد پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي، مصرفي، تعمير و نگهداري و ساير هزينه‌هاي محاسبه‌شده در قيمت تمام‌شده

13_8_ تعهد به‌كارگيري امكانات و تجهيزاتي كه توسط دستگاه اجرايي جهت انجام و ارائه خدمات در اختيار واحد مجري قرار داده شده يا مي‌شود و به‌ عهده‌گرفتن مسئوليت انجام و اجراي كار

13_9_ تعهد انجام خدمات طبق برنامه زمان‌بندي مورد توافق

13_10_ تعهد اجراي مفاد دستورالعمل در قبال اختيارات اداري، مالي، مديريتي و پرسنلي محول شده

13_11_ تعهد حفاظت، مراقبت و نگهداري از تأسيسات، ساختمان‌ها، امكانات و تجهيزات محول شده

ماده 14_ تعهدات دستگاه

14_1_ تعهد واگذاري اختيارات لازم مديريتي، اداري، مالي و پرسنلي به مدير واحد مجري براي اداره امور واحد طبق قوانين و مقررات مربوط

14_2_ پرداخت به موقع و انجام تعهدات مالي طبق توافق صورت‌گرفته

14_3_ تدوين سازوكار لازم درخصوص اقدامات فراتر از توافق به‌عمل‌آمده و جبران اعتبارات و اعطاي اختيارات لازم مديريتي، مالي، اداري و پرسنلي

14_4_ در اختيار گذاشتن كليه ساختمان‌ها، تأسيسات، تجهيزات و امكانات مورد نياز واحد مجري

14_5_ پذيرش نيروهاي مازاد (حداكثر 20 درصد) در طول زمان انجام توافقنامه

14_6_ تعيين تكليف نيروهاي مازاد، استفاده از روش‌هايي همچون به‌كارگيري در ساير واحدها، مهارت آموزي، انتقال به ساير دستگاه‌ها و نهايتاً استفاده از مكانيزم‌هاي بازخريدي، بازنشستگي زودتر از موعد و ...

14_7_ تهيه و تدوين معيارهاي كمي و كيفي ارائه خدمات مورد توافق و ابلاغ آن به واحد مجري جهت رعايت

14_8_ فراهم‌كردن زمينه افزودن اعتبارات ناشي از افزايش‌هاي احتمالي قانوني به اعتبارات توافقنامه

ماده 15_‌ تشويق كاركنان و مديران واحد مجري

صرفه‌جويي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام شده مورد توافق در توافقنامه مبادله شده با مدير واحد مجري (اعتبارات مصوب) و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا خدمات در همان سال، در طول برنامه چهارم به شرح ذيل هزينه خواهد شد:

15_1_ شصت درصد (60%) رقم حاصل از صرفه‌جويي به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به شرح ذيل پرداخت مي‌گردد:

الف) حداقل 10 و حداكثر 20 درصد رقم فوق‌الذكر به مدير واحد مجري با نظر دستگاه بر اساس كيفيت ارائه خدمات و رضايت خدمت‌گيرندگان و درصورتيكه رقم اختصاص يافته كمتر از سهم ساير كاركنان باشد رقم مذكور تا سقف پيش‌بيني شده در تبصره ذيل بند (15-2) قابل افزايش خواهد بود.

ب) پرداخت انگيزشي و كارايي به كاركنان واحد مجري حداكثر معادل حقوق و مزاياي ماهانه آنان به ازاي هر ماه، در طول توافقنامه با نظر مدير واحد مجري (پرداخت كارايي به ساير كاركنان، با نظر مدير و ميزان تأثيرگذاري آنها در كيفيت انجام فعاليت و ارائه خدمات بلامانع است.)

15_2_ چهل درصد (40%) رقم حاصل از صرفه‌جويي به طريق ذيل براي ارتقاء كيفي خدمات، تشويق كاركنان ستادي واحدهاي ذيربط هزينه مي‌گردد:

الف) سي درصد (30%) رقم مذكور براي ارتقاء و بهبود كيفي خدمات نظير اصلاح نظام‌هاي مديريتي، آموزشي و بهسازي كاركنان، ارايه خدمات برتر و تجهيز و بازسازي امكانات و يا خريد تجهيزات مورد نياز براي واحد مجري.

ب) ده درصد (10%) رقم مذكور براي تشويق كاركنان ستادي (واحد ناظر) واحدهاي ذيربط كه بر اجراي اين آيين‌نامه نظارت مي‌كنند.

تبصره: تشويق‌ها، زماني كه صرفه‌جويي محقق شد، قابل پرداخت مي‌باشد و حداكثر معادل حقوق و مزاياي ماهيانه مديران و كاركنان در طول زمان اجراي توافقنامه خواهد بود.

15-3- مدير واحد مجري موظف است گزارش حساب اجراي اين ماده را به تفصيل به مديريت ذيربط دستگاه متبوع (واحد ناظر) ارايه نمايد.

15-4- دستگاه اجرايي مي‌تواند در صورت ضرورت از يك نفر صاحب‌نظر يا حسابرس مستقل به منظور تطبيق معيارهاي كمي و كيفي مورد توافق در توافقنامه، استفاده نمايد.

ماده 16_ تشويق واحدهاي مجري موفق

16_1_ ساليانه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي استان از بين واحدهاي مجري اين طرح با استفاده از شاخص‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين دستورالعمل نسبت به ارزيابي، رتبه‌بندي و انتخاب حداكثر سه واحد نمونه موفق اقدام و آنها را تشويق نموده و حائزين رتبه اول را به حوزه ستادي معرفي مي‌نمايند.

16_2_ ساليانه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ملي از بين بهترين‌هاي هر استان و واحدهاي ستادي موفق در تطبيق با شاخص‌هاي مذكور نسبت به ارزيابي و انتخاب واحدهاي مجري موفق دستگاهي در سطح كشور مبادرت نموده و حداكثر سه واحد مجري را مورد تقدير و تشويق قرار مي‌دهند.

16_3_ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از بين نمونه‌هاي دستگاه‌هاي ملي و همچنين نمونه‌هاي استاني منتخب ستادهاي مربوط استان‌ها در تطبيق با شاخص‌هاي ملي نسبت به انتخاب نمونه‌هاي موفق ملي طبق ضوابط مربوط مبادرت نموده و آنها را در جشنواره شهيد رجايي به عنوان بهترين‌هاي كشور معرفي و تشويق مي‌‌نمايد.

تذكر: هزينه تقدير و تشويق اين‌گونه واحدها و مديران واحدهاي اجرايي كه نسبت به اجراء اين تبصره و دستورالعمل، تلاش چشمگيري مي‌نمايند از محل اعتبارات «برنامه تحول اداري» موضوع تصويب‌نامه شماره 776/ت28426ه‍ مورخ 20/1/1382 هيأت وزيران قابل تأمين و پرداخت است.

ماده 17_ شاخص‌هاي كلي انتخاب واحدهاي مجري نمونه استاني و ملي:

- شاخص‌هاي اقتصادي (ميزان صرفه‌جويي، افزايش بهره‌وري و ...)

- شاخص‌هاي مديريتي (انجام برنامه‌هاي تحول اداري و ...)

- شاخص‌هاي مربوط به ارتقاء كيفيت ارائه خدمات (تسهيل، تسريع، صحت و دقت ارائه خدمات و هزينه)

- شاخص‌هاي مربوط به ايجاد نظم و انضباط مالي، اداري و پشتيباني (تهيه و اجراي ضوابط و استانداردهاي مالي، اداري و ...)

- شاخص‌هاي مربوط به نگهداري ساختمان، تأسيسات و تجهيزات و توسعه فعاليت‌ها و خدمات و...

ماده 18_ اين دستورالعمل به استناد ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده است و در طول برنامه مجري است.

حميد شركاء‌

معاون رييس جمهور و

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور


سيد صفدر حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي
تاریخ به روز رسانی: 1394/11/03
تعداد بازدید: 2260
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal