میزان رضایت شما از ارائه الکترونیکی فرآیند تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي (سالنامه آماري) :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: