میزان رضایت شما از اراائه الکترونیکی تهیه حسابهای منطقه ای :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: