میزان رضایت شما از اراائه الکترونیکی ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: