میزان رضایت شما از اراائه الکترونیکی عنوان خدمت: راهبري مشاركت عمومي- خصوصي در طرحها و پروژه هاي دولت :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: