میزان رضایت شما از اراائه الکترونیکی ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي استان :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: