میزان رضایت شما از ارائه الکترونیکی راهبري فضاها و ساختمانهاي اداري :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: