میزان رضایت شما از ارائه الکترونیکی تشخیص صالحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی (ساجات) :چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص ارائه این خدمت دارید ، در مستطیل زیر وارد نمایید: