۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۳ بهمن
ENGLISH
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
معرفی خدمات الكترونيك سازمان
 

عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت)

نحوه ارائه خدمت

راهنمای ارائه خدمت (شناسنامه زیرخدمت) 

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت


لینک صفحه دریافت زیرخدمت

FAQ

SLA

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰

تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایي (ساجات)

غیرحضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای محمدرضا سعادتی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۳۱۴ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۳۱۵

۳۱۸۰۸۱۷۸۱۱۰

اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف

غیرحضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

 خانم همدانیان

شماره تماس : ۰۳۱۳۶۸۸۱۲۰۴ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۲۰۵

۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰

احراز صلاحیت مدرسان دوره‏ های آموزشی کارمندان دولت

غیرحضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

 خانم نمک روش

شماره تماس : ۰۳۱۳۶۸۸۱۲۱۲ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۲۱۳

18051109000

برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

خانم رفیعی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۲۰۲ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۲۰۳

10011776000

ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي استان

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای بابک قدیری فراز

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۶۰۴ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۶۰۵

نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انساني دستگاه‏هاي اجرايي استان

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

خانم حاصلی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۶۰۸ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۶۰۹

۱۰۰۱۱۷۸۴۰۰۰

راهبری فضاها و ساختمان‏های اداری

نیمه حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

خانم خوندابی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۶۱۵ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۶۱۴

۱۰۰۱۱۷۱۶۰۰۰

تهیه برنامه‏ ها و اسناد توسعه استان

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

۱۰۰۱۱۷۱۱۱۰۱

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمايه اي

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تمامی روسای گروه و کارشناسان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

شماره تماس : 03136881702 و 03136881703

۱۰۰۱۱۷۱۱۱۰۱

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تمامی روسای گروه و کارشناسان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

شماره تماس : 03136881702 و 03136881703

۱۰۰۱۱۷۲۱۱۰۱

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه‏های اجرایی استان

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

تمامی روسای گروه و کارشناسان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

شماره تماس : 03136881702 و 03136881703

۱۰۰۱۱۷۱۴۱۰۱

نظارت بر طرح‏ها و پروژه‏ های ملی و استانی

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک 1 و لینک 2 خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای حسین روحانی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۳۰۶ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۳۰۷

۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۴

ارائه گزارش سالانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای حمید زهتاب وتمامی روسای گروه و کارشناسان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

شماره تماس : 03136881702 و 03136881703

۱۰۰۱۱۷۲۴۱۰۰

راهبری مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‏ها و پروژه های دولت

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای احمد فروزنده

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۰۰۸ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۰۰۹

۱۰۰۱۱۷۲۲۱۰۳

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای علی قطبی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۲۰۶ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۲۰۷

۱۰۰۱۱۷۱۵۰۰۰

ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای مجید زمانی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۵۰۶ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۵۰۷

۱۰۰۳۱۱۰۲۱۰۰

تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری)

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای سید علی قرشی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۴۱۲و ۰۳۱۳۶۸۸۱۴۱۳

۱۰۰۳۱۱۰۲۱۰۰

تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری، آمارگیري هاي نمونه اي)

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای رستم پیرعلی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۴۰۴ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۴۰۵

۱۰۰۳۱۱۰۲۱۰۰

تهیه حساب های منطقه ای

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

خانم رضایی 

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۴۲۰ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۴۲۱

۱۰۰۳۱۱۰۲۱۰۰

ارائه اطلاعات مکانی (ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس‏ها و لایه های مختلف)

غیر حضوری

فایل راهنمای دریافت خدمت

لینک خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

لینک صفحه دریافت خدمات

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

آقای محمد رنجبران 

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۸۸۱۴۰۶ و ۰۳۱۳۶۸۸۱۴۰۷

 
 
 
 
 
   
 
تاریخ به روزرسانی: 1401/05/30
تعداد بازدید: 5660
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal