۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۳ بهمن
ENGLISH
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
سوالات متداول

نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاه‏هاي اجرايي استان

1 .ورود به خدمت دستگاه‌هاي اجرايي چگونه است؟

پاسخ: به استناد ماده 11 قانون مديريت خدمات كشوري ، ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها انجام مي‌شود .

2 .به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي چگونه امكان پذير است؟

پاسخ: به استناد ماده 11 قانون مديريت خدمات كشوري ، به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در آزمونهاي استخدامي ( كه به طور منظم نشر آگهي مي‌گردد) امكانپذير است.

3 .داوطلبين خدمت در دستگاههاي اجرايي چگونه از نشر آگهي آزمون هاي استخدامي مطلع مي شوند؟

پاسخ: با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه اطلاعيه آزمون‌هاي استخدامي و شركت در آزمون‌ها.

4. در چه مواردي بازنشسته نمودن كارمندان منوط به تقاضاي آنان مي باشد؟

پاسخ: باعنايت به مفاد بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشـوري، دسـتگاه‌هـاي اجرايـي مـي‌تواننـدكارمندان شاغل در مشاغل غيرتخصصي (با هر مدرك تحصيلي) خود را با داشتن حداقل سي (30) سـال سـابقه خدمت قابل قبول بازنشسته نمايند و دستگاه هاي مذكور در اين زمينه اختيار بازنشسته نمودن يا ادامه اسـتفاده ازخدمات آنان تا رسيدن به شرط سني مقرر در تبصره 2 اين ماده را دارند. استفاده از اختيار مزبور، در مورد مشـاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد، منوط به تقاضاي كارمند مي باشد.

5. از تـاريخ لازم الاجـرا شـدن قـانون مـديريت خـدمات كشـوري، حقـوق بازنشسـتگي كارمنـدان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون مي بايست چگونه محاسبه و پرداخت شود؟

پاسخ: با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشـوري، در ارتبـاط بـا فرمـول محاسـبه حقـوق بازنشسـتگي مشمولين قانون مذكور حكمي پيش‌بيني نشده و صـرفاً در مـاده 106 آن مبنـاي محاسـبه حقـوق بازنشسـتگي «حقوق ثابت به اضافه فوق العاده‌هاي بند 10 ماده 68 اين قانون» تعيين شده است، لذا رويـه مورد عمـل سـازمان بازنشستگي كشوري در زمينه محاسبه حقـوق بازنشسـتگي در سـال 1388 (مبنـي بـر مـلاك عمـل قـرار دادن ميانگين حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت كارمندان) منطبق با مقررات مربوط مي باشد.

6. آيا بازنشستگي كارمندان با داشتن سي (30) سال خدمت و شصـت (60) سـال سـن در مشـاغل غيرتخصصي الزامي است يا خير؟

پاسخ: چنانچه كارمندان داراي سي(30) سال خدمت و شصت (60) سال سـن در مشـاغل غيرتخصصـي خـدمت مي نمايند، بازنشستگي آنان به استناد قسمت اول تبصره 2 ماده 103 قـانون مـديريت خـدمات كشـوري الزامـي است ليكن چنانچه در مشاغل تخصصي خدمت مي نمايند، دستگاه مي تواند تا سن شصت و پـنج (65) سـالگي ازخدمت آنان استفاده نمايد.

7. ملاك تشخيص مشاغل تخصصي در قانون مديريت خدمات كشوري چيست؟

پاسخ: چون در قانون مديريت خدمات كشوري از «مشاغل تخصصي»و «مشاغل غيرتخصصي» تعريف به عمـل نيامده، بنابراين در ارتباط با تشخيص مشاغل تخصصي و غيرتخصصي مي بايد مقررات قبلـي مـلاك عمـل قـرارگيرد.

تاریخ به روز رسانی: 1398/03/07
تعداد بازدید: 3771
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal